– Svært nøkternt, men forsvarlig

Av: Eystein Simonsen(eystein@arkiv.mossfk.no)

Realisme preger budsjettet Moss Fotballklubb legger frem for generalforsamlingen 28. februar. Budsjettet tas ned 2,7 millioner kroner i forhold til fjorårets regnskap med hensyn til inntektene, og hele 3,6 millioner på kostnadssiden. Daglig leder Ole Henæs vedgår at klubben nå er på et minimum av som er forsvarlig for en toppklubb med helprofesjonelle spillere og sportslige ambisjoner.


-Vi har kuttet poster så langt vi har sett det har vært forsvarlig, men vi ser også at det ikke er mer å gå på hvis vi skal drive klubben med helprofesjonelle spillere,
medgir Henæs.

Hva så med regnskapet for i fjor? Tallene viser at inntektene økte betydelig fra året før, og endte også over budsjett. På kostnadssiden viser tallene en sprekk på i overkant av 1,7 millioner kroner.

-Moss Fotballklubb var optimistiske på tampen av 2005 etter en knallsesong for a-laget, og budsjettet for 2006 bærer preg av dette. Som vi vet, gikk ikke 2006-sesongen så bra som vi håpet, og dette fikk følger både for inntektssiden og kostnadssiden.

-Hvor sviktet det mest?
-Vi fikk ikke inn så mye midler fra store sponsorer som vi håpet på, og når forventet sportslig suksess uteble, reduserte dette tilskuer- og medieinntektene samtidig, forklarer Henæs og legger til:
-To treningsleire, økt baneleie og økte forsikringskostnader knyttet til spillerne bidro til økte kostnader.
Administrasjonskostnadene økte på grunn av nødvendige investeringer og ikke minst arrangementet rundt hundreårsfeiringen.

-Uten et spillersalg på rundt 6 millioner kroner, der budsjettet viste 0 – hva da?
-Heldigvis slipper jeg å tenke på det! Jeg ønsker ikke å lage ulike hypoteser rundt en slik tanke, men er glad for at det gikk som det gikk.

Regnskapet viser et årsresultat på -798 122, mot et budsjett for samme år som gikk i tilnærmet balanse.

Så tilbake til budsjettet for 2007. Et nøkternt budsjett, men med en klar optimisme på inntekstsiden rundt a-laget. Håpet er å øke sponsorinntektene med rundt én million kroner. Med forventede 3,5 millioner i inntekt ved salg av spillere, åpner klubben for at flere spillere kan være attraktive på markedet.

-Vi lever i en verden hvor kjøp og salg av spillere er det normale. Det blir gjenspeilet i budsjettet, sier Henæs. Han tenker i særdeleshet på spillere på utgående kontrakter som er attraktive salgsobjekter før de blir Bosmanspillere. Vidar Martinsen er et eksempel på dette, han er solgt i inneværende budsjettår.

-Dere reduserte staben i fjor og fikk kritikk for det. Årets budsjett viser at administrasjonen vil koste klubben 600 000 mindre enn i fjor? Kommer det flere oppsigelser?
-Nei, dette tok vi i fjor. Det er ikke aktuelt med flere kutt nå. Siden flere av oppsigelsene kom i siste halvår i fjor, slår en reduksjon i personalkostnadene inn for fullt i år.

Spillerlønnene ser ut til ligge stabilt på rundt 8 millioner kroner minus arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader (forsikring etc). Foretar man en enkel regneoperasjon, ender spillernes lønner på i underkant av 300 000 kroner i gjennomsnitt.

-Som man kan forstå, er ikke disse tallene avskrekkende, kommenterer Henæs, og legger til at a-laget skal kun ha én treningsleir i år. Dermed mener daglig leder Ole J. Henæs at det ikke er mulig å gå lenger ned på kostnadssiden.


-Vi har skåret ned til benet. Skal vi fortsatt være en profesjonell klubb, er det ikke mer å hente,
avslutter Henæs.

Budsjettet viser for øvrig et overskudd på 35 000 kroner.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design