– En oppsummering fra MFK

Hovedkravene som stilles i lisenssøknaden går på økonomi og stadion. Moss Fotballklubb har måttet jobbe med alle disse utfordringene parallelt, noe som har vært en ganske krevende øvelse. Men arbeidet har gitt frukter, man har fått kontroll på økonomien og de administrative og sportslige løsningene neste år begynner å ta form.


Men den siste brikken i puslespillet mangler; godkjent stadion.


I den senere tid har det vært mye debatt og mange påstander i stadionsaken, uten at man har kommet frem til en løsning. Moss Fotballklubb har i det siste bevisst ligget lavt i media, for å la politikerne jobbe i fred med denne saken.


Men slik saken står i dag føler Moss Fotballklubb et behov for å gi en oppsummering fra sitt ståsted:


Bystyrets vedtak, 22. juni 2009
 
Flertallet i Bystyret ønsket i starten av debatten å droppe Melløs Arena, men etter et kort møte (initiert fra talerstolen av Erlend Wiborg) mellom gruppelederne og MFK ble følgende verbalforslag vedtatt:

12. Bystyret viser til innspill fra Moss Fotballklubb angående fotballarena på Melløs. Bystyret ber Rådmannen gjennom dialog med Moss Fotballklubb og ut fra denne dialogen innarbeide et beløp i neste økonomiplan som legges fram for behandling i desember 2009. Dette beløpet forutsettes å benyttes til kjøp av tjenester til breddeidretten.
Følgende legges til grunn:
Moss Kommune fester bort et tomteområde på Melløs under forutsetning at området benyttes til bygging av Melløs Arena. Endelig avtale forutsettes lagt fram for endelig politisk behandling.
13. Bystyret er innstilt på å beholde Wang skole i Moss. Administrasjonen bes avklare med Wang nødvendige behov for skolelokaler og mulig lokalisering, og vurdere hvordan kommunen kan bistå med dette.


Moss FK går da i dialog med Administrasjonen i Moss Kommune som ønsket. Wang er også med i denne dialogen, da man ser at man kan ivareta punkt 13 i tilknytning til ny arena på en kostnadseffektiv og god måte.
 
Sommeren/høsten 2009
 
MFK jobber gjennom sommeren videre med ARENA AS på et forprosjekt som skal vise et 1. byggetrinn som dekker det absolutte minimumsbehov: Skolelokaler til Wang og en arena som godkjennes iht. NFFs lisenskrav. Dette oppnås med å bygge én langside mot Ryggeveien og plassere skolelokalene i 1. etg. på denne.
Pris for 1. byggetrinn: 58 mill kr.
Årlige finans- og driftskostnader: 6,5 mill kr.
 
I MFKs budsjett for 2011 og utover (presentert i emisjonsprospektet) settes det av 2 mill årlig for leie av Melløs Arena.
Wang og MFK er enige om en intensjonsavtale som innebærer at skolen betaler 1,5 mill årlig for leie av skolelokaler i Melløs Arena.
 
MFK og Wang avholder i løpet av høsten 2009 flere møter med Administrasjonen i Moss Kommune (ved Bjørn Olavesen) og her får man gode tilbakemeldinger på nøkternheten og realismen i prosjektet. Dette arbeidet resulterer i følgende budsjettforslag fra Rådmannen:
 
Rådmannens budsjettforslag 04.11.2009
 
I forslaget til økonomiplan for 2010-2013 skriver Rådmannen:
Gjennom dialog med både Moss Fotballklubb og Wang skole vil Melløs Arena kunne etableres som et trinnvis byggeprosjekt. Første del kan stå klart fra januar 2011, med bane og tribune som er innenfor Norges Fotballforbunds krav. Tribunen som bygges vil også kunne ivareta Wang skoles behov for undervisningslokaler. Gjennom en intensjonsavtale har Moss Fotballklubb fremlagt en realistisk modell for gjennomføringen. Dette baserer seg på at Wang, Moss Kommune og Moss Fotballklubb betaler leie til et arenaselskap som står for driften. Moss Kommunes leieavtale vil basere seg på ca 80% av banens kapasitet kan benyttes av breddeidretten. For sin andel av bruken skal Moss kommune betale kr 3,0 millioner pr år (inkl eventuell moms).


Rådmannen foreslår å innarbeide det årlige beløpet f.o.m. 2011.
 
Forslaget innebærer dermed at tre fremtidige leietakere på Melløs Arena er på plass:
– Wang Toppidrett: leie av skolelokaler for 180 elever på toppidrettsgymnaset
– Moss FK AS: leie av en godkjent arena for spill i de to øverste divisjonene
– Moss Kommune: leie som gir tilgang for breddeidretten i Moss
 
Som man ser så har Moss FK jobbet tett med Administrasjonen som ønsket etter vedtaket i juni og lagt frem realistiske planer som får tillit hos Administrasjonen og Rådmannen. Moss FK føler dermed at de har gjort sitt beste for å etterkomme vedtaket som ble gjort i juni. Det er også verdt å merke seg at forslaget fra Rådmannen ble gjort tilgjengelig to uker før Bystyremøtet, og at det i denne perioden ikke har vært rettet noen spørsmål, verken til Rådmannen eller Moss FK, om dokumentasjonen som Rådmannen har lagt frem i sitt budsjettforslag.
 
Det er derfor vanskelig for Moss Fotballklubb å forstå at det politiske miljøet ombestemmer seg, når alle parter har oppfylt kravene fra Bystyremøtet den 22. juni. Når politikerne ikke tar Rådmannens innstilling til følge har Moss Fotballklubb ikke noe annet valg enn å se på andre løsninger, for å ivareta lisenskravene fra NFF til godkjent arena. Handlingsplanen som skal sendes til NFF må være sendt inn innen den 25. desember. 


Derfor valgte Moss Fotballklubb altså å droppe arenaplanene tidligere denne måneden, som en konsekvens av at de politiske prosessene tok for lang tid med tanke på avgjørelser og vedtak som kunne fremvises NFF i forbindelse med lisenssøknaden.


Moss Fotballklubb setter derfor nå sin lit til at byens politikere står ved Bystyrets vedtak i juni om å oppgradere Melløs Stadion.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design