Årsmøte i Moss FK

Det har kommet inn ett forslag til årsmøtet innen fristen for en uke siden. Dette forslaget er fremmet av styret:

 
Styret i Moss FK ønsker å fremme følgende sak til årsmøte:

Forslag: Endringer i Moss FKs lov for § 15 «Årsmøtets oppgaver», punkt 10 – «Foreta følgende valg»
 
Styret ønsker å gjøre følgende endringer i § 15 i Moss FKs lov :

Endre underpunkt 10 d: Antall styremedlemmer som skal velges endres fra 5 styremedlemmer til 2.
Endre underpunkt 10 e: Antall varamedlemmer som skal velges endres fra 3 til 2
Stryke underpunktene 10 i og 10 j. Det nye hovedstyret vil således ha fullmakt til å velge inn representanter i Yngres styre.
 
Forslaget fremmes for å tilpasse styret til dagens situasjon i Moss FK. 
Punktene 10a, 10b og 10c angir at årsmøtet skal foreta valg av leder, nestleder og leder av Yngres avdeling.
Endringene beskrevet over betyr dermed at årsmøtet skal velge et styre bestående av 5 medlemmer (leder, nestleder, leder Yngres avdeling og ytterligere 2 styremedlemmer) og 2 varamedlemmer.

Lovkomitéen har kommet med følgende uttalelse knyttet til styrets forslag:
 
Styret foreslår endringer i lovens § 15 Årsmøtets oppgaver punkt 10.
Lovkomiteen har vurdert forslaget som lovteknisk tilfredsstillende.
 
Når det gjelder bortfall av § 15 nr. 10 bokstav i og j foreslås det at hovedstyret får  fullmakt  til å velge inn representanter i yngres avdeling. Lovkomiteen tror at styret mener at de får fullmakt til å oppnevne representantene.
 
Lovkomiteen antar forøvrig at styret vil gi en litt mer utførlig argumentasjon for de foreslåtte endringene av valg på styremedlemmer og varamedlemmer under årsmøtet.
 
Med hilsen for lovkomiteen
Per Viggen

 
Styret bekrefter at Lovkomiteens kommentar er korrekt; Styret ønsker fullmakt til å oppnevne representanter til styret i Yngres avdeling. Det vil bli gitt en utførlig argumentasjon under Årsmøtet vedrørende forslaget om endring av MFKs lov.


Årsmøtet avholdes på klubbhuset i 1 etg. på Melløs stadion torsdag 23. mars 2017 kl. 19:00

Dagsorden er som følger:


1. Åpning


2. Godkjenne innkalllingen


3. Valg av desisorer, dirigent og sekretær


4. Årsberetninger 


5. Regnskap 01.01.2016 – 31.12.2016 m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 


6. Innkomne forslag 


7. Fastsettelse av kontingent 


8. Budsjett 


9. Behandle MFK`s organisasjonsplan


10. Valg 


11. Ansette revisor


Årsberetning for 2016 vil legges ut på nett i morgen (fredag) ettermiddag.  

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design